ვებგვერდის მეშვეობით მოწოდებული პირადი ინფორმაციის გამოყენება.

კომპანია ზრუნავს პერსონალური მონაცემების დაცვაზე(კლიენტის მიერ შეყვანილი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვაზე) და იცავს მყიდველის კონფიდენციალურობას რეგლამენტსა და პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ სხვა, გამოყენებადი ნორმატიული აქტებში ასახული დებულებების შესაბამისად.
 კომპანია მიმართავს ყველა აუცილებელ ორგანიზაციულ, ადმინისტრაციულ, ტექნიკურ, ფიზიკურ და უსაფრთხოების სხვა ზომებს პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. 
 პერსონალური მონაცემების დამუშავება კომპანიაში ხორციელდება პერსონალური მონაცემებისა და კონფიდენციალურობის აუცილებელი უსაფრთხოების, მათ შორის, არასანქციონირებული და უკანონო დამუშავებისგან პერსონალური მონაცემების, ასევე, შემთხვევითი დაკარგვის, გაფუჭებისა თუ განადგურებისგან დაცვის უზრუნველსაყოფად.
როგორც კი ცნობილი გახდება პერსონალური მონაცემების დაცვის წესების დარღვევის შესახებ, კომპანია ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მომხდარის შესახებ საზედამხედველო ორგანოებს.
თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას ჩვენ გამოვიყენებთ რათა დავამუშაოთ და მოგაწოდოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, პროდუქტები და საჭიროებისამებრ დაგიკავშირდეთ. ინფორმაცია შესაძლოა ასევე გამოვიყენოთ ჩვენი პროდუქტისა და სერვისების ხარისხის გასაუმჯობესებლად,
ზოგადი ადმინისტრაციული მიზნებისათვის: შევქმნათ მომხმარებლების ბაზა ანდა განვახორციელოთ მომხმარებლის ანკეტირება და ანალიზი. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოში მოქმედი კანონის მიხედვით, მარკეტინგული მიზნებისათვის, შეიძლება დამუშავდეს შემდეგი მონაცემები: სახელი, გვარი, ელექტრონული ფოსტა, ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები, ხოლო ნებისმიერი სხვა მონაცემის დამუშავება შეიძლება სუბიექტის წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში.
აქ ჩამოთვლილი რომელიმე მიზნისთვის ჩვენ შესაძლოა გავუზიაროთ მოწოდებული ინფორმაცია ჩვენი ჯგუფის სხვა კომპანიებს.კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ინფორმაცია შესაძლოა ასევე გადავცეთ მესამე მხარეს, თუ კი მოგვმართავენ დასაბუთებული მოთხოვნით რომ, სჭირდებათ ინფორმაცია სამართლებრივი ან რაიმე მარეგულირებელი მიზნებისათვის.
ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვებგვერდი გავხადოთ უსაფრთხო. მიუხედავად ამისა, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ როდესაც გვიგზავნით ინფორმაციას ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით ან გვთხოვთ, რომ გამოგიგზავნოთ კონფიდენციალური ინფორმაცია ელფოსტის გამოყენებით, ინტერნეტი და ელ-ფოსტა შესაძლოა არ იყოს უსაფრთხო მსგავსი ინფორმაციის მიმოცვლისთვის. ჩვენ ვერ ავიღებთ პასუხისმგებლობას ჩვენს მიერ არაკონტროლირებადი მეთოდებით ინფორმაციის დაკარგვის ან გაჟონვის შემთხვევაში.
თუ თქვენ გვაწვდით ინფორმაციას სხვა პირის სახელით, თქვენ უნდა დაადასტუროთ, რომ გაქვთ ამ პირის ნებართვა განახორციელოთ მსგავსი ქმედება და რომ ისინი საქმის კურსში არიან კონფიდენციალობის პოლიტიკის შინაარსზე, არ აპროტესტებენ მათი პერსონალური ინფორმაციის ფლობასა და დამუშავებას ჩვენი პოლიტიკის შესაბამისად.
თქვენს შესახებ არსებულ ინფორმაციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ პასუხისმგებლობა გეკისრებათ თქვენ. მსგავს ინფორმაციას განეკუთვნება მაგალითად მისამართის ცვლილება. თქვენ გაქვთ უფლება გვთხოვოთ, რომ შევასწოროთ ნებისმიერი უზუსტობა იმ მონაცემებში, რომელიც თქვენს შესახებ გვაქვს.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ გვკითხოთ თუ რა სახის ინფორმაციას ვფლობთ თქვენზე. გთხოვთ არ მოგვაწოდოთ პერსონალური ინფორმაცია თქვენი მშობლების ან მეურვის ნებართვის გარეშე თუ თქვენი ასაკი 18-ს ქვემოთაა.
შემოსული სატელეფონო ზარები შეიძლება ჩაიწეროს ან/და განხორციელდეს მონიტორინგი სასწავლო მიზნებისათვის.
Use of personal information provided through the Website

The Company takes care of the protection of personal data (the confidentiality of the information entered by the Client) and protects the privacy of the buyer in accordance with the regulations and other provisions of applicable normative acts on the processing of personal data. The Company applies all necessary organizational, administrative, technical, physical and other security measures to ensure the security of personal data. The processing of personal data in the company is carried out to ensure the necessary security of personal data and privacy, including protection of personal data from unauthorized and illegal processing, as well as accidental loss, spoilage or destruction.
As soon as the violation of the rules of personal data protection becomes known, the company is obliged to immediately inform the supervisory authorities about the incident.
We will use the information you provide to process and provide the requested information, products and contact you as needed. We may also use the information to improve the quality of our products and services. For general administrative purposes: to create a user base or to conduct user surveys and analysis. According to the Law on Personal Data Protection in force in Georgia, for marketing purposes, the following data may be processed: name, surname, e-mail, telephone and fax numbers, and any other data may be processed with the written consent of the subject. For any of the purposes listed here, we may share the information provided with other companies in our group. In cases provided by law, we may also transfer the information to a third party if they request that we need the information for legal or regulatory purposes. We strive to make the website secure. However, please note that when you send us information through our website or ask you to send us confidential information using email, the internet and email may not be secure for the exchange of such information. We will not be liable for any information lost or leaked by methods we do not control. If you provide information on behalf of another person, you must confirm that you have the permission of that person to do so and that they are aware of the contents of this Privacy Policy and do not object to the possession or processing of their personal information in accordance with our policies. You have the responsibility to make changes to the information about you. Similar information includes, for example, a change of address. You have the right to ask us to correct any inaccuracies in the data we have about you. You can also ask us what kind of information we have about you. Please do not provide personal information without the permission of your parents or guardian if you are under 18 years of age. Incoming phone calls may be recorded and / or monitored for training purposes.